Obchodní podmínky

Časté dotazy našich klientů

Jak je to s dopravou?

Dopravu k Vám i zoět zajistíme my. Vy akorát určíte  adresu kam zboží dodáme a kde ho budeme vyzvedávat. Zboží zasíláme ve středu, aby ve čtvrtek mohla být u Vás. Zpětné vyzvednutí zboží je v pondělí.

Kdy se vrací záloha?

Záloha se určuje individuálně, dle různých počtu zapůjčených věcí, jejich hodnotě atd. Je splatná na základě zálohové faktury a vrací se po zpětném navrácení zapůjčeného zboží do 30 dnů.

Jak to vše funguje?

1. Vyberte dekorace

2. Učiňte objednávku

3. Uhraďte zálohovou fakturu

4. Převezměte zásilku

5. Užijte si akci

6. Odešlete zásilku zpět

7. Zkontrolujte vrácení kauce

Jak zjistím cenu dopravy?

Cena dopravy se řeší vždy individuálně. Zálaží na počtu kilometrů  i kilogramů. Dekoraci lze vyzvednout i osobně v Pelhřimově.

Všeobecné obchodní podmínky Svatbolik

I. Úvodní ustanovení

a. Níže uvedené podmínky platí pro půjčovnu dekorací Svatbolik, Tereza Jaklová, U Rendlíku 1896, Pelhřimov, IČ: 05376424

b. Poštovní adresa pro odesílání zásilek: Tereza Jaklová, Vokov 54, 393 01 Pelhřimov.

c. Telefon pro vyřizování požadavků a reklamací je 775 123 037, elektronická adresa je svatbolik@seznam.cz.

d. Číslo účtu pro platby 2901063980/2010.

II. Pojmy

a. Pronajímatel je společnost, která vlastní a pronajímá movité věci

b. Nájemce je fyzická či právnická osoba, která najímá do svého užívání movité věci od pronajímatele.

c. Movitá věc je v tomto případě dekorace, včetně příslušenství, spotřebního materiálu.

d. Nájemné je finanční vyrovnání, které nájemce zaplatí pronajímateli za pronajaté movité věci. Výše nájemného je stanovena v nájemní smlouvě.

e. Nájemní smlouva se uzavírá písemně mezi pronajímatelem a nájemcem za účelem úplatného přenechání movité věci k dočasnému užití.

f. Kauce má význam dočasné jistiny, která je za dodržení podmínek vratná, při porušení podmínek se použije na úhradu nákladů. Vratnost kauce je podmíněna splněním všeobecně obchodních podmínek. Kauce bude vrácena do 30 dnů od zpětného převzetí movité věci pronajímatelem. Nájemce uhradí výši kauce do 7 dnů od obdržení zálohové faktury.

III. Předání zařízení nájemci a zahájení nájmu

a. Na základě nájemní smlouvy předá pronajímatel nájemci movitou věc. Uhrazením jistiny nájemce souhlasí s objednávkou. Převzetí movitých věcí je začátek nájmu. V případě využití k odeslání movitých věcí přepravce se obě strany dohodnou na dnu odeslání.

b. Nájemce je povinen oznámit místo, kde bude movité věci používat. Při přemístění movitých věcí musí nájemce neprodleně nahlásit pronajímateli.

c. Odpovědnost za movité věci přechází na nájemce při předání.

IV. Doba nájmu

a. Doba nájmu movitých věcí je časové rozmezí uvedené ve smlouvě. Zahrnuje i dobu odvozu movitých věcí a dobu oprav, které byli prokazatelně zapříčiněny nájemcem.

V. Údržba movitých věcí

a. Nájemce musí dbát na movité věci a dohlížet, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nebo zničení.

b. Pronajímatel je oprávněn účtovat úhradu nákladů spojených s opravou nebo čištěním.

c. Nájemce musí ohlásit případnou škodu na movité věci do 48 hodin od škodné události.

d. S movitými věcmi manipuluje pouze nájemce, či osoby nájemcem pověřené.

e. Nájemce nesmí provádět zásahy do konstrukce zařízení bez souhlasu pronajímatele.

f. Odpovědnost za vady se nevztahují na poškození očividně vzniklé při přepravě.

g. Při zrušení potvrzené nájemní smlouvy lze pronajímatel po nájemci požadovat úhradu vzniklých nákladů.

VI. Nájemné

a. Nájemné je uvedeno v nájemní smlouvě.

b. Nájemce je povinen zaplatit jistinu při podpisu smlouvy. Movité věci budou předány po uhrazení jistiny, kterou určí pronajímatel. Uhrazením jistiny nájemce souhlasí s objednávkou.

c. Jistina, nebo její část bude vrácena po navrácení movitých věcí, pokud nebude použita na úhradu dluhů nájemce.

d. Nájemce musí uhradit nájemné nejpozději v den splatnosti faktury.

e. Při prodlení s úhradou faktur pronajímatele, musí nájemce uhradit smluvní úrok z prodlení, který činí 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

f. Svoji splatnou pohledávku nájemce není oprávněn započíst nebo postoupit pohledávku třetí osobě bez souhlasu pronajímatele a naopak.

g. Nejpozději v den splatnosti musí být úhrada nájemného připsána na běžném účtu pronajímatele.

h. Po dobu uvedenou v nájemní smlouvě je nájemce oprávněn používat movité věci. Nenavrácení movitých věcí ke dni skončení nájmu je pokládáno za neoprávněné užívání.

VII. Přeprava a dodání

a. Při převzetí movité věci od přepravce je nájemce povinen zkontrolovat neporušenost obalů movitých věcí a v případě jakýchkoliv závad okamžitě oznámit závady přepravci. V případě porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí nájemce zásilku od přepravce převzít.

b. Nájemce je povinen uhradit náklady spojené s doručováním v případě, že je movitou věc nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno na objednávce.

c. Nájemce je povinen převzít doručené movité věci na místě určeném ve smlouvě, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Místem dodání je adresa, kterou nájemce uvedl ve smlouvě.

d. Pronajímatel je povinen dodat movitou věc na místo určené ve smlouvě nájemcem.

VIII. Práva a povinnosti

a. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné až po potvrzení termínu a uhrazení stanovené jistiny.

b. Nájemce uvede do objednávky a nájemní smlouvy pravdivé a přesné údaje.

c. Nájemce je povinen dodržovat BOZP při manipulaci s movitými věcmi. Úpravy na movitých věcech jsou možné pouze po předchozí písemné domluvě s pronajímatelem.

d. Nájemce nesmí smazat identifikační znaky movitých věcí, které jsou na něm umístěné.

e. Movité věci nesmí být zapůjčeny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele třetím osobám.

f. Nájemce se zavazuje chránit pronajaté věci před ztrátou, zničením či poškozením. Po dobu pronájmu je nájemce zcela odpovědný za škodu nebo ztrátu movitých věcí. Nájemce je zodpovědný za zničení nebo poškození majetku, úraz či smrt třetích stran, které vzniklo provozem zapůjčených movitých věcí.

g. Pokud nájemce užívá movité věci v rozporu se smluveným účelem, může pronajímatel požadovat vrácení pronajatých movitých věcí před skončením doby nájmu.

h. Škodu, nebo ztrátu pronajímaných věcí je povinen nájemce oznámit do 48 hodin pronajímateli.

i. Nájemce se podpisem nájemní smlouvy zavazuje k úhradě vzniklé škody. Hodnotu movitých věcí stanoví pronajímatel.

j. V případě podstatného porušení nájemní smlouvy (prodlení úhrady, špatné užívání pronajatých movitých věcí atd.) je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s tímto porušením (dopravu, opravy, …)

k. V případě nenavrácení movitých věcí ke dni ukončení nájmu může pronajímatel účtovat smluvní pokutu. Jakoukoli pokutu je nájemce povinen uhradit do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění písemné výzvy.

l. Osobní údaje o nájemci jsou zpracovány pouze v souvislosti s nájemní smlouvou nebo v rámci firmy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

IX. Ochrana osobních údajů

a. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

b. Veškeré získané údaje jsou používány pro potřebu půjčovny a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou údaje poskytovány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení movité věci.

X. Odstoupení od nájemní smlouvy

a. Nájemce kontaktuje pronajímatele telefonicky či e-mailem s žádostí o dohodu o odstoupení od nájemní smlouvy.

b. Výše částky, kterou nájemce obdrží zpět, se pak řídí výší storno poplatků.

c. Pronajímatel je oprávněn účtovat storno poplatky za odstoupení od smlouvy.

d. Výše storno poplatků: i. více jak 30 dnů před termínem odeslání movité věci – paušál 0 Kč. ii. 29 – 5 dnů před termínem odeslaní movité věci – 500 Kč. iii.4 dny před termínem odesláním movité věci – 1000 Kč.

e. Pronajímatel odečte od zaplacené částky nájemce storno poplatky, výslednou sumu odešle do 30 dnů po zrušení nájemní smlouvy na bankovní účet nájemce.

XI. Závěrečné ustanovení

a. Nájemce i pronajímatel svým podpisem stvrzují souhlas s obchodními podmínkami a budou se jimi řídit.

b. Pronajímatel je oprávněn obchodní podmínky změnit.

c. Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že podmínky bedlivě přečetli, porozuměli obsahu a souhlasí s nimi. Současně prohlašují, že nájemní smlouva i všeobecní podmínky nebyli uzavřeny v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, podpisem vyjadřují pravou a svobodnou vůli.

d. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2017.

svatební dekorace , půjčovna dekorací na oslavy i další příležitosti