Obchodní podmínky

Časté dotazy našich klientů

Jak je to s dopravou?

Dopravu k Vám i zoět zajistíme my. Vy akorát určíte  adresu kam zboží dodáme a kde ho budeme vyzvedávat. Zboží zasíláme ve středu, aby ve čtvrtek mohla být u Vás. Zpětné vyzvednutí zboží je v pondělí.

Kdy se vrací záloha?

Záloha se určuje individuálně, dle různých počtu zapůjčených věcí, jejich hodnotě atd. Je splatná na základě zálohové faktury a vrací se po zpětném navrácení zapůjčeného zboží do 30 dnů.

Jak to vše funguje?

1. Vyberte dekorace

2. Učiňte objednávku

3. Uhraďte zálohovou fakturu

4. Převezměte zásilku

5. Užijte si akci

6. Odešlete zásilku zpět

7. Zkontrolujte vrácení kauce

Jak zjistím cenu dopravy?

Cena dopravy se řeší vždy individuálně. Zálaží na počtu kilometrů  i kilogramů. Dekoraci lze vyzvednout i osobně v Pelhřimově.

Všeobecné obchodní podmínky Svatbolik

I. Úvodní ustanovení

a. Níže uvedené podmínky platí pro půjčovnu dekorací Svatbolik, Tereza Jaklová, U Rendlíku 1896, Pelhřimov, IČ: 05376424

b. Poštovní adresa pro odesílání zásilek: Tereza Jaklová, Vokov 54, 393 01 Pelhřimov.

c. Telefon pro vyřizování požadavků a reklamací je 775 123 037, elektronická adresa je svatbolik@seznam.cz.

d. Číslo účtu pro platby 2901063980/2010.

II. Pojmy

a. Pronajímatel je společnost, která vlastní a pronajímá movité věci

b. Nájemce je fyzická či právnická osoba, která najímá do svého užívání movité věci od pronajímatele.

c. Movitá věc je v tomto případě dekorace, včetně příslušenství, spotřebního materiálu.

d. Nájemné je finanční vyrovnání, které nájemce zaplatí pronajímateli za pronajaté movité věci. Výše nájemného je stanovena v nájemní smlouvě.

e. Nájemní smlouva se uzavírá písemně mezi pronajímatelem a nájemcem za účelem úplatného přenechání movité věci k dočasnému užití.

f. Kauce má význam dočasné jistiny, která je za dodržení podmínek vratná, při porušení podmínek se použije na úhradu nákladů. Vratnost kauce je podmíněna splněním všeobecně obchodních podmínek. Kauce bude vrácena do 30 dnů od zpětného převzetí movité věci pronajímatelem. Nájemce uhradí výši kauce do 7 dnů od obdržení zálohové faktury.

III. Předání zařízení nájemci a zahájení nájmu

a. Na základě nájemní smlouvy předá pronajímatel nájemci movitou věc. Uhrazením jistiny nájemce souhlasí s objednávkou. Převzetí movitých věcí je začátek nájmu. V případě využití k odeslání movitých věcí přepravce se obě strany dohodnou na dnu odeslání.

b. Nájemce je povinen oznámit místo, kde bude movité věci používat. Při přemístění movitých věcí musí nájemce neprodleně nahlásit pronajímateli.

c. Odpovědnost za movité věci přechází na nájemce při předání.

IV. Doba nájmu

a. Doba nájmu movitých věcí je časové rozmezí uvedené ve smlouvě. Zahrnuje i dobu odvozu movitých věcí a dobu oprav, které byli prokazatelně zapříčiněny nájemcem.

V. Údržba movitých věcí

a. Nájemce musí dbát na movité věci a dohlížet, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nebo zničení.

b. Pronajímatel je oprávněn účtovat úhradu nákladů spojených s opravou nebo čištěním.

c. Nájemce musí ohlásit případnou škodu na movité věci do 48 hodin od škodné události.

d. S movitými věcmi manipuluje pouze nájemce, či osoby nájemcem pověřené.

e. Nájemce nesmí provádět zásahy do konstrukce zařízení bez souhlasu pronajímatele.

f. Odpovědnost za vady se nevztahují na poškození očividně vzniklé při přepravě.

g. Při zrušení potvrzené nájemní smlouvy lze pronajímatel po nájemci požadovat úhradu vzniklých nákladů.

VI. Nájemné

a. Nájemné je uvedeno v nájemní smlouvě.

b. Nájemce je povinen zaplatit jistinu při podpisu smlouvy. Movité věci budou předány po uhrazení jistiny, kterou určí pronajímatel. Uhrazením jistiny nájemce souhlasí s objednávkou.

c. Jistina, nebo její část bude vrácena po navrácení movitých věcí, pokud nebude použita na úhradu dluhů nájemce.

d. Nájemce musí uhradit nájemné nejpozději v den splatnosti faktury.

e. Při prodlení s úhradou faktur pronajímatele, musí nájemce uhradit smluvní úrok z prodlení, který činí 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

f. Svoji splatnou pohledávku nájemce není oprávněn započíst nebo postoupit pohledávku třetí osobě bez souhlasu pronajímatele a naopak.

g. Nejpozději v den splatnosti musí být úhrada nájemného připsána na běžném účtu pronajímatele.

h. Po dobu uvedenou v nájemní smlouvě je nájemce oprávněn používat movité věci. Nenavrácení movitých věcí ke dni skončení nájmu je pokládáno za neoprávněné užívání.

VII. Přeprava a dodání

a. Při převzetí movité věci od přepravce je nájemce povinen zkontrolovat neporušenost obalů movitých věcí a v případě jakýchkoliv závad okamžitě oznámit závady přepravci. V případě porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí nájemce zásilku od přepravce převzít.

b. Nájemce je povinen uhradit náklady spojené s doručováním v případě, že je movitou věc nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno na objednávce.

c. Nájemce je povinen převzít doručené movité věci na místě určeném ve smlouvě, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Místem dodání je adresa, kterou nájemce uvedl ve smlouvě.

d. Pronajímatel je povinen dodat movitou věc na místo určené ve smlouvě nájemcem.

VIII. Práva a povinnosti

a. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné až po potvrzení termínu a uhrazení stanovené jistiny.

b. Nájemce uvede do objednávky a nájemní smlouvy pravdivé a přesné údaje.

c. Nájemce je povinen dodržovat BOZP při manipulaci s movitými věcmi. Úpravy na movitých věcech jsou možné pouze po předchozí písemné domluvě s pronajímatelem.

d. Nájemce nesmí smazat identifikační znaky movitých věcí, které jsou na něm umístěné.

e. Movité věci nesmí být zapůjčeny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele třetím osobám.

f. Nájemce se zavazuje chránit pronajaté věci před ztrátou, zničením či poškozením. Po dobu pronájmu je nájemce zcela odpovědný za škodu nebo ztrátu movitých věcí. Nájemce je zodpovědný za zničení nebo poškození majetku, úraz či smrt třetích stran, které vzniklo provozem zapůjčených movitých věcí.

g. Pokud nájemce užívá movité věci v rozporu se smluveným účelem, může pronajímatel požadovat vrácení pronajatých movitých věcí před skončením doby nájmu.

h. Škodu, nebo ztrátu pronajímaných věcí je povinen nájemce oznámit do 48 hodin pronajímateli.

i. Nájemce se podpisem nájemní smlouvy zavazuje k úhradě vzniklé škody. Hodnotu movitých věcí stanoví pronajímatel.

j. V případě podstatného porušení nájemní smlouvy (prodlení úhrady, špatné užívání pronajatých movitých věcí atd.) je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s tímto porušením (dopravu, opravy, …)

k. V případě nenavrácení movitých věcí ke dni ukončení nájmu může pronajímatel účtovat smluvní pokutu. Jakoukoli pokutu je nájemce povinen uhradit do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění písemné výzvy.

l. Osobní údaje o nájemci jsou zpracovány pouze v souvislosti s nájemní smlouvou nebo v rámci firmy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

IX. Ochrana osobních údajů

a. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

b. Veškeré získané údaje jsou používány pro potřebu půjčovny a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou údaje poskytovány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení movité věci.

X. Odstoupení od nájemní smlouvy

a. Nájemce kontaktuje pronajímatele telefonicky či e-mailem s žádostí o dohodu o odstoupení od nájemní smlouvy.

b. Výše částky, kterou nájemce obdrží zpět, se pak řídí výší storno poplatků.

c. Pronajímatel je oprávněn účtovat storno poplatky za odstoupení od smlouvy.

d. Výše storno poplatků: i. více jak 30 dnů před termínem odeslání movité věci – paušál 0 Kč. ii. 29 – 5 dnů před termínem odeslaní movité věci – 500 Kč. iii.4 dny před termínem odesláním movité věci – 1000 Kč.

e. Pronajímatel odečte od zaplacené částky nájemce storno poplatky, výslednou sumu odešle do 30 dnů po zrušení nájemní smlouvy na bankovní účet nájemce.

XI. Závěrečné ustanovení

a. Nájemce i pronajímatel svým podpisem stvrzují souhlas s obchodními podmínkami a budou se jimi řídit.

b. Pronajímatel je oprávněn obchodní podmínky změnit.

c. Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že podmínky bedlivě přečetli, porozuměli obsahu a souhlasí s nimi. Současně prohlašují, že nájemní smlouva i všeobecní podmínky nebyli uzavřeny v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, podpisem vyjadřují pravou a svobodnou vůli.

d. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2017.

Ochrana osobnícOh údajů

Ochrana osobních údajů

Projděte si podrobnosti ochrany osobních údajů v rámci tohoto serveru.

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Tereza Jaklová, IČ:5376424, sídlo: U Rendlíku, 1896 Pelhřimov, 39301 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Tereza Jaklová U Rendlíku 1896, Pelhřimov 39301, email: svatbolik@seznam.cz, Tel: 776 016 660

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

I. Základní ustanoveníSprávcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním oobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Tereza Jaklová, U Rendlíku 1896, Pelhřmov, IČ: 05376424 (dále jen: „správce“).

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář Osobní údaje klientů (kontaktní údaje,email, rodné číslo) E-mailová komunikace, kontaktní formulář Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty
Souhlas Marketing a propagace webu, zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů) Kontaktní údaje klientů, e-maily, jména potenciálních zákazníků Kontaktní formulář Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé , webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nedéle však 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů je Tereza Jaklová, externí účetní,zásilková společnost
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,podílející se na dodání služeb, zboží, realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek, zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

svatební dekorace , půjčovna dekorací na oslavy i další příležitosti